REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

  1. Szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom podręczniki szkolne przeznaczone do obowiązkowych zajęć.
  2. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
  3. Udostępnione książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Uczeń powinien bezwzględnie dbać o ich stan i przechowywać je w okładce.
  4. Nie wolno w podręcznikach pisać, zakreślać, zaznaczać.
  5. Pierwsze części podręcznika będą wypożyczone uczniom od 2 września; uczniowie klas I-II przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą z nauczycielem-wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych, uczniowie klas III-VII wypożyczają podręczniki indywidualnie.
  6. Kolejne części podręcznika lub podręcznik do klasy programowo wyższej wypożyczane będą po sprawdzeniu stanu użytkowanego egzemplarza. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia książki uczeń nie otrzyma kolejnego podręcznika. Wydanie następnej części podręcznika lub podręcznika do klasy programowo wyższej nastąpi po odkupieniu danego egzemplarza.
  7. Decyzję o wstrzymaniu wydania kolejnego podręcznika podejmuje komisja, w skład której wchodzą dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz dwóch bibliotekarzy. Zostaje sporządzony protokół (kopię dokumentu otrzymują rodzice/opiekunowie ucznia).
  8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników. Wychowawca egzekwuje od ucznia zwrot podręczników. Uczeń zobowiązany jest do wypełnienia karty obiegowej.
  9. Rodzice ucznia zapoznają się z regulaminem wypożyczenia podręczników na początku roku szkolnego. Potwierdzają podpisem znajomość powyższego regulaminu.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811

 

 

Dodatkowe informacje