ŚREDNIA WAŻONA

 

Podstawą do wystawienia oceny semestralnej oraz oceny rocznej nie jest średnia arytmetyczna, ale średnia ważona obliczona w następujący sposób:

   a) każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen;

   b) średnią ważoną oblicza się jako iloraz;

   c) średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę semestralną lub roczną następująco:

 

średnia

stopień

od 1,00 do 1,70

niedostateczny

od 1,71 do 2,50

dopuszczający

od 2,51 do 3,50

dostateczny

od 3,51 do 4,50

dobry

od 4,51 do 5,30

bardzo dobry

od 5,31do 6,00

celujący

 

Formy aktywności i ich waga.

 

formy aktywności

waga

praca klasowa

5

sprawdziany

5

kartkówki

3

odpowiedź ustna

3

praca na lekcji

2

zadanie domowe

2

działania twórcze / projekt

4

Wybitne osiągnięcia

6

 

Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I i II semestrze.

 

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”, przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

 

Ocena:

6

6-

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

Wartość:

6

5.75

5.5

5

4.75

4.5

4

3.75

3.5

3

2.75

2.5

2

1.75

1.5

1

 

Przykład obliczania średniej ważonej:
waga 5   oceny: 3, 3+, 4-
waga 4   oceny: 5, 4, 4+, 1
waga 3   oceny: 3, 5
waga 2   oceny: 5, 4+, 5, 5, 4

 

( 3 + 3,5 + 3,75 ) • 5 + ( 5 + 4 + 4,5 + 1) • 4 + ( 3 + 5 ) • 3 + (5 + 4,5 + 5 + 5 + 4 ) •2

_____________________________________________________________________________ =

3 •5 + 4 • 4 + 2 • 3 +5 • 2

 

10,25 • 5 + 14,5 • 4 + 8 • 3 + 23,5 • 2

____________________________________=

15 + 16 + 6 + 10

 

180,25

_________ =

47

 

3,84 co daje nam ocenę dobrą.

Dodatkowe informacje