WIZJA SZKOŁY

 

     Nasz uczeń jest przygotowany do następnego etapu kształcenia:

  • potrafi zdobywać i wykorzystywać wiedzę i umiejętności, myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie;
  • jest wrażliwy i otwarty na środowisko społeczne i naturalne, zdolny do współdziałania, tolerancyjny, prawy;
  • umie współpracować w grupie, czerpie radość i satysfakcję z pomagania innym;
  • zna i stosuje podstawowe formy zachowania się;
  • propaguje wartości zdrowego stylu życia, promuje postawy proekologiczne.

Dodatkowe informacje